Wat er al is bereikt

De Bedrijventerrein Contactgroep (BC) is sinds 2010 op RijnPark onder de vlag van de stichting actief om het bedrijventerrein een levendige, goed verzorgde en aantrekkelijke vestigingsuitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Bestemmingsplan Fluvium-Noord/Westervoortsedijk-West
In 2015 is een nieuw bestemmingsplan tot stand gekomen in verband met de nieuwbouw Nieuwe Kadekwartier, Centrum Oost. De BC is in de voorbereidende fase door de gemeente nauw betrokken bij de totstandkoming. Desondanks hebben de nieuwbouw en het nieuwe bestemmingsplan voor een aantal bedrijven forse consequenties voor de toekomstige bedrijfsvoering. Die bedrijven hebben zienswijzen ingediend en juridische procedures tegen de gemeente aangespannen. De uitkomst van de juridische procedures zijn nog niet bekend.

Eind 2015 heeft een aantal raadsfracties op uitnodiging van StAB een bezoek gebracht aan de drie bedrijven die ernstig in hun bedrijfsactiviteiten dreigen te worden beperkt. Bij dit bezoek is het de raadsleden ondubbelzinnig duidelijk geworden dat de realisatie van de woonbebouwing de bedrijven ernstige beperkingen van de bedrijfsactiviteiten oplevert. 

Betaald parkeren Nieuwe Kadekwartier
Door de gemeente is inmiddels in een deel van het Nieuwe Kadekwartier betaald parkeren ingevoerd. Dit betekent voor het bedrijventerrein dat er -voor dit moment - voor de Veilingstraat ook sprake is van betaald parkeren. De Bedrijventerrein Contactgroep is van mening dat betaald parkeren op een bedrijventerrein onwenselijk is. In een bestuurlijk overleg met de gemeente is geprobeerd om tot andere oplossingen voor de parkeerproblematiek te komen. Vooralsnog heeft dat niet tot een bevredigende oplossing geleid. De BC is hierover nog in gesprek met de verantwoordelijk wethouder.

Met de invoering van betaald parkeren is wel de parkeeroverlast veroorzaakt door medewerkers van overheidsinstanties in het gebied verminderd.

Parkdruk Mercatorweg
De continue parkeerdruk, veroorzaakt door werknemers van gevestigde kantoren aan de Mercatorweg, is op aandringen van de Bedrijventerrein Contactgroep in goed overleg met de gemeente opgelost. De gemeente heeft een parkeerverbod de zijde van het Gelders Archief ingevoerd en aan de andere zijde parkeervakken gerealiseerd.

En verder zorgt de BC voor:
  • bedrijvenbijeenkomsten;
  • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem;
  • verhogen deelname aan Collectieve Surveillance;
  • individuele bedrijfsbezoeken, waarbij de wensen en plannen van bedrijven in beeld worden gebracht.